Privacy statement Spetter advocaat & mediator B.V.

 

Spetter advocaat & mediator B.V. (Spetter advocaat & mediator) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina van onze website. In dit privacy statement leggen wij uit hoe Spetter advocaat & mediator omgaat met de persoonsgegevens van de personen waarvan zij deze gegevens verwerkt, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Toepassing

Dit privacy statement geldt voor alle personen van wie Spetter advocaat & mediator persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van de personen die bij haar werkzaam zijn:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan het kantoorgebouw van Spetter advocaat & mediator;
 • bezoekers van spetteradvocaat.nl;
 • ontvangers van nieuwsbrieven van Spetter advocaat & mediator;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van Spetter advocaat & mediator;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met Spetter advocaat & mediator contact opnemen of van wie Spetter advocaat & mediator persoonsgegevens verwerkt;

 

Verwerking van persoonsgegevens

Spetter advocaat & mediator verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak – andere persoonsgegevens;
 • een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Spetter advocaat & mediator of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • Spetter advocaat & mediator heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

 

Website

De website van Spetter advocaat & mediator maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Verder bevat deze website hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Als op deze knoppen wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Spetter advocaat & mediator is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Spetter advocaat & mediator verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen.

 

Doeleinden verwerking

Spetter advocaat & mediator verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 4. het onderhouden van contact, door toezending van de kantoornieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 5. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 6. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
 7. het verbeteren van de kantoorwebsite: www.spetteradvocaat.nl;
 8. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 9. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond

Spetter advocaat & mediator verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 3. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de kantoornieuwsbrief.

 

Verwerkers

Spetter advocaat & mediator kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Spetter advocaat & mediator persoonsgegevens verwerken. Spetter advocaat & mediator sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij delen uw gegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Spetter advocaat & mediator deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Spetter advocaat & mediator deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

Doorgifte buiten de EER

Spetter advocaat & mediator geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de EER voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische of fiscale diensten, of indien dit noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor wij u juridische ondersteuning verlenen.

 

Bewaren van gegevens

Spetter advocaat & mediator bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

Cookies

Wij maken op onze website alleen gebruik van technische of functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op het device waarmee u onze website bezoekt.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacy statement

Spetter advocaat & mediator kan dit privacy statement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Spetter advocaat & mediator gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht Spetter advocaat & mediator te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met mevrouw mr. M.T. Spetter door een e-mailbericht te sturen naar m.spetter@spetteradvocaat.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Spetter advocaat & mediator persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Spetter advocaat & mediator door een e-mailbericht te sturen naar m.spetter@spetteradvocaat.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).