carnaval

Letselschade door omgevallen muur tijdens carnavalsoptocht Curaçao

Op 4 maart 2014 werd in Willemstad, Curaçao de jaarlijkse carnavalsoptocht gehouden. Een vrouw  die naar de optocht keek, raakte ernstig gewond doordat een muur op de stoep langs de route op haar viel. Als gevolg hiervan liep zij een totale dwarslaesie vanaf halverwege haar rug op. De vrouw stelde het Land Curaçao (hierna te noemen Curaçao) aansprakelijk voor haar materiële en immateriële schade. Haar letselschade bestaat  uit een vergoeding van smartengeld, de kosten van een aangepaste auto, het aanpassen van haar woning, het inschakelen van hulp en inkomensschade.

 

De vrouw stelt in de procedure dat Curaçao aansprakelijk is voor de gevolgen van dit ongeval omdat het  Land tekort is geschoten in de nakoming van de op hem rustende zorgplicht.

 

Inspectierapport

Van de gebouwen die langs de route van de carnavalsoptocht stonden, was voor de optocht een inspectierapport opgemaakt. Hierin stond dat de muur in zeer slechte staat was en dat er een gevaar bestond dat de muur elk moment kon omvallen. Geadviseerd werd om de muur grondig te inspecteren en waar nodig te repareren.

 

Opstalaansprakelijkheid

De bezitter van een gebrekkige opstal, in dit geval de muur, kan op grond van art. 6:174 BW aansprakelijk worden gesteld.  Echter, niet Curaçao, maar een derde was de bezitter van de muur. Daarom kan Curaçao niet aansprakelijk worden gesteld op grond van opstalaansprakelijkheid voor de letselschade van het slachtoffer.

 

Schending zorgplicht

De vrouw verweet Curaçao dat zij haar zorgplicht  ten aanzien van de veiligheid van weggebruikers en gebruikers van de stoep had geschonden. Het risico van het omvallen van de muur was kenbaar aan Curaçao. Bij een dergelijk reëel , onmiddellijk en voorzienbaar risico heeft het Land  de plicht om actief op te treden ter bescherming van weggebruikers.

 

De Rechtbank neemt aansprakelijkheid aan op gronden die overeenkomen met de aansprakeljkheid van toezichthouders. Bij toetsing daaraan spelen de Kelderluikfactoren een rol. Hierbij kunnen ook de ligging, functie, fysieke toestand en het te verwachten gebruik van de muur een rol spelen.

 

Het Gerecht is van oordeel dat Curaçao moet hebben geweten dat de muur gebrekkig was. Dit stond immers duidelijk vermeld in het inspectierapport. De gebrekkige muur grensde direct aan de stoep langs de carnavalsroute en het is algemeen bekend dat het publiek hier dichtbij zal staan, zitten en dansen. De muur vormde zo een risico voor het publiek, omdat bekend was dat deze om kon vallen en er een grote kans bestaat dat deze op het publiek terecht komt. Er bestaat daarmee een grote kans op ongevallen en letselschade. Curaçao had de carnavalsroute kunnen aanpassen of de stoep moeten afzetten om het feestende publiek tegen de gebrekkige muur te beschermen. Curaçao heeft het inspectierapport naar de politie gestuurd, maar dat is niet voldoende.

 

Schadevergoeding letselschade

De rechtbank vindt dat Curaçao haar zorgplicht heef geschonden en onrechtmatig heeft gehandeld. Curaçao dient aan het slachtoffer een schadevergoeding te betalen voor haar materiële en immateriële schade.

 

Indien u letselschade heeft opgelopen na een ongeval en u weet niet wie u daarvoor aansprakelijk kunt stellen of op grond van welke aansprakelijkheidsgronden, neemt u dan contact met ons op.

 

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 2 november 2016, ECLI:NL:OGEAC:2016:127