Ongeval op het werk en letselschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Veel ongelukken gebeuren thuis of op het werk.

Wat nu als u schade oploopt bij een ongeval onder werktijd? Is uw werkgever dan aansprakelijk voor uw letselschade? In een uitspraak van 22 juli 2019 gaat de Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2019:6423) hier nader op in.

Letselschade tijdens het werk

Een 37-jarige vrouw is aan het werk in een kantoorpand. Zij is op weg naar een kantooroverleg en loopt, met haar laptop in de hand, van de 17e naar de 16e verdieping. Wanneer zij de trap afloopt, glijdt zij uit en valt zij met haar hoofd tegen een betonnen muur en loopt als gevolg hiervan hersenletsel op.

Is haar werkgever aansprakelijk voor haar letselschade?

De vrouw stelt haar werkgever aansprakelijk voor haar letselschade. Het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitvoering van haar werk. Zij stelt dat er sprake is van een schending van de op haar werkgever rustende zorgplicht ten aanzien van het gebruik van de trap.

De werkgever stelt  dat er geen sprake is van een zorgplicht schending. De trap waar de vrouw op is gevallen, is veilig en voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Ten aanzien van het gebruik van de trap geldt er geen waarschuwings- of instructieplicht.

De toedracht van het arbeidsongeval kan niet worden vastgesteld. Het bedrijf heeft geen onderzoek gedaan naar hoe het ongeval plaats heeft kunnen vinden, en ook niet naar de omstandigheden in het trappenhuis en de toestand van de trap. Na het ongeval heeft de werkgever echter wel gele markeringen aangebracht in het gehele trappenhuis.

Werkgeversaansprakelijkheid voor letselschade

Wanneer een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade oploopt, is de werkgever op grond van art. 7:658 BW aansprakelijk voor de schade. Wanneer de werkgever aan aansprakelijkheid wil ontkomen, zal de werkgever moeten aantonen dat hij zijn zorgplicht voor de veiligheid van het werk heeft nageleefd òf dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit laatste wordt niet snel aangenomen.

In de zaak van de kantoor medewerkster beoordeelt de rechtbank allereerst waar de zorgplicht van de werkgever uit bestaat en vervolgens of deze zijn zorgplicht heeft geschonden. De rechtbank stelt dat de zorgplicht zich ook uitstrekt over het gebruik van de trap in het trappenhuis. De rechtbank oordeelt dat deze werkgever niet alle redelijkerwijs te nemen maatregelen heeft genomen om het specifieke ongeval te voorkomen, terwijl deze maatregelen niet onmogelijk of bezwaarlijk waren. Na het ongeval heeft de werkgever immers maatregelen genomen en gele markeringen aangebracht op de trap. De werkgever heeft dus zijn zorgplicht geschonden.

Tot slot toetst de rechtbank voor wiens risico het komt dat de toedracht van het arbeidsongeval niet kan worden vastgesteld. Volgens de rechtbank komt het voor rekening en risico van de werkgever dat er misschien een andere oorzaak is voor de valpartij. Het komt de werkgever dus duur te staan dat deze geen onderzoek naar de toedracht heeft laten instellen. De werkgever is aansprakelijk voor het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade.

Alledaagse risico’s

Als een werknemer een ongeval krijgt onder werktijd, hoeft de werknemer niet te bewijzen dat het ongeval aan de werkgever te wijten is. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij heeft gezorgd voor veilige werkomstandigheden.

Toch hoeft dit niet altijd te betekenen dat de werkgever aansprakelijk wordt gehouden voor een arbeidsongeval. In 2020 stelde het Hof Amsterdam dat in alledaagse situaties waarbij er alledaagse risico’s aanwezig zijn, de werkgever in beginsel geen veiligheidsmaatregelen hoeft te treffen (ECLI:NL:GHAMS:2020:2389).  Het ging toen om een uitzendkracht die met een koevoet van de trap liep in het bedrijf waar hij moest werken. Hij viel van de trap en had een gebroken pols en uitvalverschijnselen in zijn benen. Het Hof Amsterdam oordeelde dat de werkgever in dit geval niet aansprakelijk was.

Het verschil tussen deze zaak en die van de vrouw die hersenletsel opliep, is dat zijn werkgever kon bewijzen dat hij maatregelen had getroffen om het gevaar van struikelen en vallen op de trap tegen te gaan. Daarnaast beschikte de werkgever over kwaliteitscertificaten en had de uitzendkracht een cursus gevolgd, een werkinstructie ontvangen en was hij voorzien van een helm en veiligheidsschoenen. Er waren volgens het hof geen verdere veiligheidsmaatregelen nodig.

In het geval van de vrouw met hersenletsel had de werkgever blijkbaar meer kunnen doen om het gevaar van vallen op de trap tegen te gaan. Dit werd afgeleid uit het feit dat de werkgever na het ongeval gele markeringen in het trappenhuis heeft geplaatst. Daarbij had de werkgever geen onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. Dit gebrek aan bewijs werd hem fataal na de vervelende val van zijn werkneemster.

De wetgever komt dus de werknemer die slachtoffer wordt van een arbeidsongeval tegemoet. De werkgever is aansprakelijk tenzij hij aantoont dat hij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen. Gaat het echter om een alledaags risico en heeft de  werkgever alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen dan hoeft hij de schade niet te vergoeden.

Vragen of advies?

Het betreft hier werkgever-werknemers relaties, maar ook een ZZP’er kan slachtoffer worden van een ongeval op het werk met letselschade tot gevolg. Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u letselschade heeft opgelopen als gevolg van een ongeval tijdens het werk? Of heeft u hulp nodig bij het vaststellen van aansprakelijkheid of begroten en verhalen van uw letselschade? Neemt u dan gerust contact op met ons op.