Volledige schadevergoeding voor beroeps- of dienstplichtig militairen

Beroeps- of dienstplichtig militairen die uitgezonden zijn en te maken hebben met lichamelijk of geestelijk letsel door hun gevaarlijke werk tijdens de uitzending kunnen recht hebben op een volledige schadevergoeding. De bekendste diagnose op het gebied van missie-gerelateerde klachten is de posttraumatische stress-stoornis. Ook kan een militair fysiek gewond zijn geraakt en bijvoorbeeld ledematen missen.

Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding
Na een jarenlange strijd tussen het ministerie van Defensie en vele belanghebbenden, zoals militaire vakbonden, over de vraag of Defensie verantwoordelijk is voor de letselschade van veteranen, is in 2004 de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding (UVS) vastgesteld. Met het regelen van volledige schadevergoeding voor het letsel van militairen wil de minister van Defensie zijn waardering uitspreken voor de inzet van militairen tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie als gevolg waarvan bij hen letsel is vastgesteld. De uitvoeringsregeling beschrijft welke invulling moet worden gegeven aan de volledige schadevergoeding en heeft als doel de schadeafhandeling te vereenvoudigen en te versnellen. Er hoeft dus geen schadeclaimprocedure meer ingesteld te worden bij de rechter zoals dat voorheen wel nodig was.

Wie komt in aanmerking?
Om recht te hebben op de volledige schadevergoeding moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze staan vermeld in de uitvoeringsregeling. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de beroepsmilitair, de reservist en de nabestaande(n) van de militair bij wie blijvende invaliditeit is vastgesteld, hun schade kunnen claimen. De volledige schadevergoeding is altijd een aanvulling op één van de volgende voorzieningen waar eerst aanspraak op moet worden gemaakt:

  • De Wet Langdurige zorg;
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning;
  • Een WIA-uitkering;
  • Rechtspositionele voorzieningen, zoals het militaire invaliditeitspensioen.

Het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening beoordeelt de letselschadeclaim namens de minister van Defensie. Dit dienstencentrum van Defensie beoordeelt of het ministerie aansprakelijk is, en of er recht op schadevergoeding bestaat.

Welke schade?
De aard en het letsel zijn bepalend voor de vaststelling van de hoogte en de omvang (welke schadeposten) van de schade. De schade wordt vastgesteld door een vergelijking te maken tussen enerzijds de situatie zonder en met de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het gaat dan om een vergelijking van de huidige situatie met de denkbeeldige situatie waarin er geen sprake zou zijn geweest van de schadeveroorzakende situatie en er dus geen sprake is van letsel.

Veel voorkomende schadeposten die worden gevorderd zijn de schade door verlies aan arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, verlies aan zelfwerkzaamheid, medische kosten en reiskosten. Ook kan een vergoeding worden gevraagd voor de geleden immateriële schade (smartengeld).

Contact letselschade advocaat

Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor een volledige schadevergoeding of vragen heeft over de uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding, neem dan contact op met onze letselschade advocaat. De juridische kosten worden tot een bepaalde hoogte gedekt door Defensie. Mogelijk kunt u hierdoor kosteloos gebruikmaken van onze diensten.