Als gevolg van letselschade verhuizen naar een duurder huis?

In 2019 deed de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak over de vraag of de meerprijs van een aangepaste woning dient te worden aangemerkt als schade van een slachtoffer met letselschade of als te verrekenen voordeel. Hierover schreven we eerder in onze blog. Uitkomst was dat de aansprakelijke partij ervoor moet zorgen dat het slachtoffer een passende woning kan aankopen en dat verrekening van mogelijk voordeel niet redelijk is.

In oktober 2021 deed de Rechtbank Midden-Nederland opnieuw uitspraak in een vergelijkbare zaak. De Rechtbank onderstreept dat de aansprakelijke partij gehouden is het slachtoffer in staat te stellen te verhuizen naar een passende andere woning. Partijen dienen hierover tijdig afspraken te maken. Lees hierover in onderstaande blog.

Verkeersongeval

Als gevolg van een verkeersongeval loopt een vrouw een volledige dwarslaesie op. Zij is hierdoor blijvend rolstoelgebonden. Haar huidige woning kan niet rolstoeltoegankelijk worden gemaakt en zij koopt een nieuwe woning.  De verzekeraar betaalt een voorschot om de aankoop mogelijk maken. De woning kost echter € 300.000 meer dan haar oude woning.

Wie moet dat verschil in prijs betalen? De vrouw vindt dat verzekeraar, ASR haar tegemoet moet komen door de meerkosten aan haar te vergoeden omdat deze in verband staan met het ongeval en het redelijk is deze te vergoeden.

Standpunt verzekeraar

ASR vindt dat de meerkosten/waarde van de nieuwe woning niet als schade voor de vrouw zijn aan te merken. Tegenover de aanschafkosten van de nieuwe woning staat immers ook het bezit van een woning die meer waard is en dat brengt een vermeerdering in het vermogen van de vrouw met zich mee. Er is dan netto gezien geen sprake van schade dus ASR hoeft niets bij te passen.

Standpunt Rechtbank

Meerprijs aangepaste woning – schade?

De rechtbank overweegt het volgende:

‘’De rechtbank stelt voorop dat ASR de schade die [verzoekster] door het ongeval lijdt volledig moet vergoeden. Dit uitgangspunt volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 5 december 2008 (NJ 2009/387). In dit arrest heeft de Hoge Raad beslist dat een benadeelde in een situatie moet worden gebracht die zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de situatie zoals die zou zijn als het ongeval niet zou zijn gebeurd, en dat dat leidend is bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding.’’

Dit brengt volgens de rechtbank met zich mee dat het passend is dat de verzekeraar de vrouw in staat stelt te verhuizen naar een passende andere woning. De kosten daarvan kwalificeren volgens de rechtbank als schade. Het wonen in een groter, duurder huis, levert op zichzelf geen voordeel op.

Verrekening van voordeel?

De eigendom van een groter, duurder huis, zou mogelijk voordeel op kunnen leveren. Door de eigendom neemt immers het vermogen van de vrouw toe. Maar, dit voordeel zal zich pas voordoen bij een eventuele verkoop van de woning. Of en wanneer daarvan sprake zal zijn, op welke termijn en voor welk bedrag de woning in de toekomst zal worden verkocht, is op voorhand niet vast te stellen. Al met al, acht de rechtbank het op dit moment dan ook niet redelijk om over te gaan tot voordeelverrekening.  Als de verzekeraar de meerprijs niet zou betalen, is het in feite onmogelijk voor de vrouw om in een aan haar handicaps aangepaste woning te wonen en dat betekent dat zij haar schade niet volledig vergoed krijgt.

Hoe dan wel?

De rechtbank overweegt vervolgens dat de aansprakelijke partij de meerprijs van een aangepaste woning niet altijd en zonder meer dient te vergoeden in de vorm van een concreet bedrag. Dit kan ook door bijvoorbeeld een geldlening te verstrekken of een garantstelling af te geven aan een hypotheekverstrekker.

Partijen moeten tijdig afspraken maken over hoe wordt omgegaan met het verschil in waarde tussen de huidige woning en de aangepaste woning bij een eventuele verkoop van de aangepaste woning. Dat was in deze zaak niet gebeurd, hoewel er volgens de rechtbank ruim de tijd was geweest om dit goed vast te leggen. Dat had tot gevolg dat ASR is gehouden de meerkosten van de woning te vergoeden.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met ons op.

Uitspraak: Rechtbank Midden-Nederland

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5215