Krijgt een uitzendkracht het loon doorbetaald tijdens ziekte of na een arbeidsongeval?

Heeft een uitzendkracht die ziek wordt, of bijvoorbeeld een arbeidsongeval krijgt, recht op loondoorbetaling door het uitzendbureau? Hierover oordeelde het gerechtshof Den Haag in hoger beroep in een uitspraak van 17 maart 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:460).

Een uitzendkracht komt tijdens zijn werkzaamheden met zijn hand in een machine en loopt daardoor letsel op. Twee vingers van zijn rechterhand worden deels geamputeerd. Het uitzendbureau weigert hem loondoorbetaling en beroept zich op het uitzendbeding, een ontbindende voorwaarde die bepaalt dat de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht met het uitzendbureau automatisch eindigt op het moment dat de uitzendkracht ziek wordt of een arbeidsongeval krijgt en daardoor niet meer kan werken.

Het gerechtshof stelt vast dat in de wet staat dat een arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd tijdens ziekte; er geldt een opzegverbod. De wet bood tot 1 juli 2015 nog de mogelijkheid om hiervan bij cao af te wijken. Hiervan is gebruik gemaakt in het desbetreffende uitzendbeding. Als gevolg van een wetswijziging per 1 juli 2015 is deze mogelijkheid om bij cao af te wijken van het opzegverbod tijdens ziekte echter vervallen. Vanaf 1 juli 2015 is het uitzendbeding bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dan ook in strijd met de wet.

De rechtbank was in eerste aanleg nog wel uitgegaan van de rechtsgeldigheid van het uitzendbeding bij ziekte.

Deze uitspraak schept duidelijkheid voor uitzendkrachten. Ook deze hebben recht op loondoorbetaling door het uitzendbureau dat hen inhuurt wanneer zij ziek worden of uitvallen door een ongeval.

Uitspraak: Gerechtshof Den Haag ECLI:NL:GHDHA:2020:460